Przedszkole Niepubliczne BAJKA
ul. Lubostroń 22G, 30-383 Kraków
tel. 685 03 03
tel. 795 287 080
lubostron@przedszkole-bajka.pl
www.przedszkole-bajka.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA BAJKA


Prosimy wypełnić formularz, wpisując tekst w odpowiednie miejsca


Oddział Przedszkola Bajka:

Imię i Nazwisko Przedszkolaka:

Proszę o przyjęcie do Przedszkola od dnia:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

PESEL Przedszkolaka:

Adres Zamieszkania:

Adres Zameldowania (jeżeli inny od zamieszkania):

Imiona i Nazwiska rodziców (prawnych opiekunów):

E-Mail kontaktowy:

Telefony pierwszego kontatku:

Miejsce, adres i numer telefonu zakładu pracy Mamy:

Miejsce, adres i numer telefonu zakładu pracy Taty:

Przewidywane godziny przyprowadzania
i odbioru Przedszkolaka:

Informacje o ulubionych zajęciach Przedszkolaka:
Inne uwagi rodziców (wskazania bądź przeciwwskazania, przebyte choroby zakaźne itp.)
Dodatkowe osoby uprawnione do odbioru Przedszkolaka: (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego)Akceptacja warunków polityki prywatności oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.


Zapoznałem się z warunkami polityki prywatności


O pozytywnej akceptacji formularza zostaną Państwo powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie


O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeńWyślij formularz zgłoszeniowyWyczyśćSzanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Krakowie.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.Informujemy, że:

Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.

Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.